Правовиховна робота

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції. Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу ліцею. Система правового виховання базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів, органи місцевого самоврядування.

Правова культура є складовою частиною загальнонаціональної культури. Тому правове виховання як одним з головних напрямків виховної роботи і сприяє соціальному зростанню учнівської молоді, утвердженню в її свідомості високогуманних принципів, утілених у праві, підвищенню її соціальної активності.

Правове виховання учнів порівняно з іншими напрямами виховання має свою специфіку. Вона визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в нашому суспільстві. Школярі перебувають у матеріальній залежності від батьків чи опікунів, їхня самостійність і активність корегується педагогічним колективом, у них недостатній обсяг правових знань і досвід правових відносин. Вони мають засвоювати правові знання, які регулюють їх життя і діяльність як неповнолітніх, і ті правові норми, якими їм доведеться керуватися у своєму майбутньому житті й діяльності. Завдання правового виховання учнів.

Одним із завдань правового виховання є формування в учнів правовихпочуттів, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до порушників норм права, відповідальності. Інакше основним регулятором їхньої поведінки будуть прості емоції, які призводять до ситуативної поведінки, нерідко неправомірної. Наявність правових почуттів допомагає учням долати різні труднощі, конфліктні ситуації, внутрішні суперечності, обирати з різних шляхів тільки той, який відповідає нормам моралі і права. Правові почуття виконують роль, по-перше, психологічних чинників, що сприяють правильному подоланню внутрішніх суперечностей духовного світу особистості; по-друге, психологічного ставлення особистості до правових явищ і їх наслідків; по-третє, мотивів правомірної поведінки; по-четверте, емоційних форм регуляції, самооцінки вчинків і дій особистості, по-п’яте, емоційних компонентів ціннісної орієнтації відповідно до норм права, правил поведінки.

Другим завданням правового виховання є вироблення навичок і звичокправомірної поведінки. Як і навички, звички є автоматизованими діями; у цьому їхня спільність. Різниця між ними полягає у тому, що навичка – це тільки вміння, здатність виконувати ту чи іншу дію без особливого контролю свідомості; звичка ж включає потребу виконувати відповідну дію.

Третім завданням є формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами, які ще мають місце в нашому житті, вироблення уміння протистояти негативним впливам.

Четвертим завданням правового виховання, яке пронизує всю правовиховну роботу, є подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів тапереконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.
Стаття 155 Сімейного кодексу України

Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
Батьки зобов'язані поважати дитину.
Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.
Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.
Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.
Стаття 150, 152 Сімейного кодексу України

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 166 Кримінального Кодексу України

Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 150 Кримінального Кодексу України

Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.
Стаття 1178 Цивільного кодексу України

Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

I. Мета й завдання.

          Створення умов зі сприяння соціальному зростанню молоді, утвердженню свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушенням:

1. Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

2. Формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

3. Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.

4. Формування в учнів активної позиції в правовій сфері.

5. Протистояння негативним явищам та впливам.

II. Основні напрями діяльності.

1. Педагогічна профілактика:

- Діагностика інтересів.

- Діагностика нахилів, здібностей.

- Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

- Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

причин які призводять до виникнення проблем, та вирішення їх.

2. Просвітницька діяльність.

- Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень.

- Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

- Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

III. Склад шкільної ради профілактики.

1. До шкільної ради профілактики входять:

- директор;

- заступник директора з навчально-виховної роботи;

- класний керівник;

- педагог-організатор;

- дільничний інспектор;

- представник учнівського самоврядування

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНУ РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД УЧНІВ

            Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за рішенням ради з питань освіти із числа педагогічних працівників, старшокласників, батьків і є складовою частиною системи шкільного самоврядування.

 Мета і завдання ради:

 1. Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

2. Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

3. Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

4. Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

 Організація роботи ради

             Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнівської молоді обирається у складі 9 осіб. Періодичність її засідань визичається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у мікрорайоні школи та необхідністю проведення засідань, але не менше одного разу на чверть. Головою ради обирається, як правило, директор школи або його заступник з виховної роботи. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але співпрацює з нею та іншими правоохоронними і громадськими організаціями в тісному взаємозв'язку.

 Функції ради

          Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання. Вона виконує такі функції:

—діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу;

—координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв'язків ради та суб'єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім'я, ровесники, заклади культури, засоби масової інформації, мікрорайон та ін.);

—творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;

—проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;

—оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;

—просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;

—прогностичну, яка полягає-у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

          У діяльності ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб та інших суб'єктів діяльності з учнями.

ПЛАН

засідань Ради з профілактики

щодо попередження правопорушень серед учнів ліцею

на 2020-2021 н.р.

Мета: попередження протиправної поведінки учнів комплексу, профілактика куріння та вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

Вересень

1. Затвердження плану роботи ради з профілактики правопорушень на 2020-2021 н.р..

2. Розгляд подання класних керівників про постановку на внутрішкільний облік учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

3. Закріплення індивідуального шефства над «важкими» підлітками.

Жовтень

1. Зайнятість в позаурочний час учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2. Організація рейдів під час осінніх канікул.

3. Профілактична робота з учнями, які постійно запізнюються на уроки.

Листопад

1. Поведінка та успішність учнів ВШО, групи ризику, дітей СЖО.

2. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

3. Запрошення учнів - порушників дисципліни і порядку.

Грудень

Загальний стан відвідування учнів ліцею.

Методи заохочення і недопущення великої кількості пропусків уроків в учнів.

Січень

1. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2020 рік.

2. Аналіз соціометричного статусу важковиховуваних учнів.

Березень

1. Аналіз роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують корекційного педагогічного впливу.

2. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

Квітень

1. Соціальна адаптація важковиховуваних підлітків у процесі трудової діяльності.

2. Роль сім'ї у формуванні інтересів дітей до вибору майбутньої професії.

3. Моніторинг професійної визначеності випускників 9 класу.

4. Заслухати класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

5. Надання рекомендацій педагогам щодо спілкування з дітьми схильними до правопорушень.

Травень

1.Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2.Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності за 2020-2021 н.р.

Червень, липень, серпень.

1. Контроль проходження літньої практики дітьми «групи ризику» та ВШО.

2. Контроль зайнятості дітей СЖО, «групи ризику», ВШО.

3. Збір інформації про професійні визначення випускників 9-го класу.